Digital nomad

En uppsats om svenska digitala nomaders drivkrafter och erfarenheter

Ellen Dieden Sandell på en strand

Ellen Dieden Sandell utforskar vad det är för drivkrafter som får oss att vilja bli och leva som digitala nomader i hennes kandidat-uppsats Att arbeta och leva på resande fot som svensk digital nomad – erfarenheter och drivkrafter. Vi gör det enda rätta och delar vidare denna intressanta läsning till hela communityt. 🙂

Ellen skriver om växande förutsättningar för att vara platsoberoende och påvisar analyser och undersökningar som visar att fler människor eftersträvar ett friare och flexiblare arbetsliv på distans.  Hon undersöker psykologiska teorier och hur de är bidragande i de osynliga drivkrafter som får fler att söka sig till att bli digitala nomader.

Vi tog ut några citat från hennes uppsats:

“Med hänsyn till kommande trender och förändringar på en allt mer digital, flexibel och rörlig arbetsmarknad beskrivs digitala nomader som en växande och inflytelserik grupp i framkant för hur arbetssätt håller på att omvandlas (VisitSweden, 2015).”

“Att digitala nomaders upplevelse av work-life-balance skiljer sig från distansarbetare kan tänkas bero på att de digitala nomaderna även har gjort en livsstilsförändring, medan distansarbetarna bara har förändrat sin arbetssituation.”

“Att digitala nomader som antas vara vana användare av digitala kommunikationskanaler inte tycker att kommunikationen påverkas negativt går i linje med senare studier gällande arbete på distans. De senaste årens teknologiska utveckling och individers ökade digitala vana antas av Allen et al. (2015) motverka den sociala isolering som tidigare rapporterats bland distansarbetare.”

“En möjlig tolkning utifrån resultatet är att respondenterna har förutsättningar för att utveckla dessa metakompetenser och proaktiva karriärbeteenden vilket kan göra dem attraktiva och konkurrenskraftiga på den globala, flexibla och föränderliga arbetsmarknaden.”

Till uppsatsen intervjuades sju personer med syfte att lyfta fram de erfarenheter och känslor de upplevt med sitt liv som digital nomad i hopp om att kunna koppla dessa till tidigare presenterad teori.

Positiva aspekter enligt respondenterna:

  • Upplever större njutning och tillfredsställelse. Bland annat genom att bryta sig sig loss från den inlåsning som de upplevt att traditionella anställningsformer och normer skapar.
  • Att den svenska inkomsten kan innebära högre levnadsstandard utomlands.
  • De kan anpassa sitt arbete efter fritidsaktiviteter och familjeliv samt välja arbete efter intresse.

Negativa aspekter enligt respondenterna:

  • Den nomadiska livsstilen kan få de att känna saknad av tillhörighet och rutiner.
  • Svårt att underhålla alla relationer.
  • Upplevda krav på överprestation pga deras situation.

Vi hoppas att fler vill fortsätta på Ellens inslagna väg och enligt henne skulle följande vara intressant att forska vidare inom:

“Med hänsyn till framtida, och nutida, förändringar i samhället och på arbetsmarknaden där fler och fler väljer att arbeta platsoberoende ger studiens resultat en relevant beskrivning och ökad förståelse för en växande grupps arbetssituation och livsstil. Gällande vidare forskning skulle det vara intressant att utifrån ett arbetsgivarperspektiv undersöka hur man i samband med karriärplanering kan assistera och skapa goda förutsättningar för individer som vill arbeta, eller redan arbetar, platsoberoende som digitala nomader. Vidare kan det vara av intresse att studera betydelsen för den framtida arbetsmarknaden av digitala nomaders nätverk, kunskapsutbyte och samarbete samt hur de använder co-working spaces.”

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar