Det flexibla arbetslivet

Vad Covid-19 kan lära oss om tillit på arbetsplatsen

Följande innehåll är översatt och kurerat från World Economic Forums artikel What COVID-19 teaches us about the importance of trust at work.

På grund av Covid-19 är antalet personer som arbetar på distans nu fler än någonsin. I skenet av pandemin har problematiken kring huruvida chefer litar på sina anställda när de jobbar hemifrån visat sig vara vanligt förekommande på många företag.

Osäkra och kontrollerande ledare

Även om vi idag har många digitala hjälpmedel att tillgå känner sig många företagsledare obekväma med att låta sina anställda jobba hemifrån. Mitt i Coronakrisen signalerar anställda om en negativ påverkan i hemmet, vilket nu också är deras arbetsplats, från ledare och chefer.

Klagomål handlar bl.a. om att chefer bryr sig mer om produktivitet än de anställdas hälsa, att online-möten är ett sätt att övervaka, samt att det finns för lite förståelse för att jobb och familjeliv nu vävts samman och störningar som kan uppstå i och med detta.

barn sitter under hög stolSamtliga klagomål beror på att många ledare och chefer försöker hantera osäkerheten kring distansarbete genom att kontrollera och övervaka de anställda mer än förr. En sådan strategi har däremot visat sig göra mer skada än nytta. Ett kontrollerande beteende kan av de anställda uppfattas som att företaget utgår från en negativ inställning gentemot sina medarbetare. Med andra ord – att vara en kontrollerande chef uppvisar brist på tillit när det kommer till att jobba på distans.

“Tillit är ett psykologiskt tillstånd som omfattar ens avsikt att acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar på någon annans handlingar eller beteenden”

Tillit kan inte finnas om inte sårbarhet finns

Den vanligaste definitionen av tillit menar på att ”tillit är ett psykologiskt tillstånd som omfattar ens avsikt att acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar på någon annans handlingar eller beteenden”.

Vad kan vi då lära oss från denna definition när det gäller chefer och hur de kan vara bättre rustade för att bygga tillit på arbetsplatsen? Jo, att om tillit är närvarande betyder det att samtliga inblandade har positiva förväntningar på varandra. Om dessa förväntningar frodas finns det inget skäl till att vara rädd för att behöva visa sig sårbar och därmed inget behov av kontrollerande strategier.

När ledare och chefer känner att de behöver kontrollera andras handlingar tas sårbarhet bort från ekvationen och ingen part upplever känslan av tillit. Forskning och teorier uppvisar ständigt underlag för att tillit inte kan finnas där det inte finns sårbarhet.

pie chart

Att etablera tillit i ett företag är inte helt enkelt

Det kontrollerande beteendet som många chefer har uppvisat under Covid-19 klargör tyvärr att många företag har problem i att etablera och kommunicera förtroende till sina anställda. Det är därför viktigt att belysa de positiva effekterna tillit har på organisationer. Bland annat stärks viljan att samarbeta och lojalitet till gruppen. Informationsspridning fungerar bättre och samtliga parter presterar bättre, både på individnivå och organisatoriskt sett.

Covid-19 borde ses som en påminnelse för företagsledare att en av deras viktigaste prioriteringar alltid borde ha varit att bygga tillit inom företaget. Nedan följer en redogörelse för varför företag många gånger misslyckas i att ta tillitsfrågan på större allvar och hur de istället kan göra saker annorlunda.

Tillit är svårt att mäta

Många ledare håller med om att brist på tillit är ett av de största hoten mot ett företag, men anser ändå inte att det är någonting värt att investera i. Ett av de största skälen till detta är att tillit ses som ”mjuk fakta” som är svår att mäta. Och som alla företagare vet är sådant som inte går att mäta oftast inte särskilt viktigt. Och om det inte ses som viktigt behövs det inte heller hanteras.

❓Känner du till ett bra sätta att mäta tillit? Hör av dig till oss på hej@svenskanomader.se

Att etablera tillit är ett heltidsjobb för företagsledare

Genom att ha gemensamma överenskommelser över hur arbetet ska skötas tror sig många arbetsplatser ha skapat förtroende mellan ledare och medarbetare. Däremot är det ett vanligt missförstånd att överenskommelser och tillit är samma sak och genererar samma resultat. Det är istället hur en organisation behandlar sina anställda som antingen bygger förtroende eller förstör det. Att investera i utbildning och träna sina ledare i hur de ska skapa en förtroendeingivande arbetsplats är därför viktigt.

tre personer som pekar på samma datorskärm

Tillit behövs mer än någonsin

Av dessa insikter kan vi lära oss att ledare och chefer behöver hantera sina distansmedarbetare annorlunda under den pågående Coronakrisen. Om det är någon gång ditt företag behöver tillitens positiva effekter är det nu. I krissituationer sätts företag i överlevnadsläge vilket underlättas av att människor håller ihop, hjälper till där det behövs och utforskar på vilka sätt man kan skapa värde för samtliga intresserade parter.

Så istället för att oroa sig över vad som kommer att hända om dina distansanställda inte gör vad de ska och försöka övervaka deras arbete mer intensivt, borde ledare ändra sin grundläggande attityd. Litar man på att arbetet sköts korrekt kommer sårbarheten automatiskt och i sin tur även tilliten. Först då lyckas man skapa en stark jobbrelation som gynnar både individ och organisation.

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar